Chemistry Restaurant (Lunch)

UNIST Chemistry Video

Research Highlights

Ye-Jin Kim, Hak-Won Nho, Shaozheng Ji, Hyejin Lee, Hyunhyub Ko, Jonas Weissenrieder, and Oh-Hoon Kwon*
Sci. Adv. (2023)
Fei Pan, Kun Ni, Tao Xu, Huaican Chen, Yusong Wang, Ke Gong, Cai Liu, Xin Li, Miao-Ling Lin, Shengyuan Li, Xia Wang, Wensheng Yan, Wen Yin, Ping-Heng Tan, Litao Sun, Dapeng Yu, Rodney S. Ruoff* & Yanwu Zhu*
Nature (2023)