Research Highlights

최신 연구성과

Oh, J. Y.; Choi, E.; Jana, B.; Go, E. M.; Jin, S.; Jin, E.; Lee, J.; Bae, J.-h.; Yang, G.; Kwak, S. K.*; Choe, W.*; Ryu, J.-H.*
Small (2023)
Fei Pan, Kun Ni, Tao Xu, Huaican Chen, Yusong Wang, Ke Gong, Cai Liu, Xin Li, Miao-Ling Lin, Shengyuan Li, Xia Wang, Wensheng Yan, Wen Yin, Ping-Heng Tan, Litao Sun, Dapeng Yu, Rodney S. Ruoff* & Yanwu Zhu*
Nature (2023)